Prof. Wang Ping

Chairman Of the Board of Directors 

Lanzhou Jiaotong University

Prof. Yang Zijiang

President

Lanzhou Jiaotong University